UTTALELSE FRA KARLSØY ARBEIDERPARTIS ÅRSMØTE ANG. REGJERINGENS FORSLAG TIL  FORVALTNING AV FISKERESSURSENE.

 

Karlsøy AP er meget bekymret over den fiskeripolitikken som den sittende regjering legger opp til, og som etter vår mening vil frata tradisjonelle fiskerirettigheter til distriktsbefolkningen langs kysten.

En gjennomføring av fiskeriministerens forslag til endringer i deltakerloven vil innen oversiktelig fremtid legge fiskeribygdene øde.

 

Gjennomføringen av forslaget vil uten tvil skape et A og et B-lag innen fangsleddet, der sjarkfiskeren blir den store taper. Det vil ikke være mulig for denne gruppen fiskere å leve av den næringen de tradisjonelt har drevet med.

Når denne gruppen fiskere ”legger årene inn” betyr det samtidig slutten for små lokale fiskebruk og dermed de små lokalsamfunn.

 

Dette vil være et klart brudd på den rikspolitiske målsetting om at sjarken skal være bærebjelken for bosetningsmønsteret langs kysten. Regjeringen må ha evne til å se hvilke konsekvenser fiskeriministerens forslag har for distriktsnorge.

 

Karlsøy Ap kan ikke godta at man i legger opp til en endring av fiskeriforvaltningen  som klart rammer den gruppen av flåten som representerer det minste uttaket av ressursene.

 

Karlsøy AP er skeptisk til at fiskerikommunene ikke har fått fiskeriministerens forslag til ny deltakerlov til høring og ber om at høringsfristen blir utsatt inntil det skjer.