Fra Nordlys: Arveprinsen "Lille Marius"
 

25.04.02 Nordlys: