PROTOKOLL

 

 

Utvalg:                  Formannskapet

Møtested:             Norconsult sine lokaler i Tromsø, på Hurtigruten og på Skjervøy Rådhus

Møtedato:            06. og 07.03.2002.

 

 

Tilstede på møtet:   Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Alf Mikkelsen, Svein
                               Egil Haugen, Thor Tøllefsen.

 

Sak 0050/02

 

DATALINJEKAPASITETEN I KARLSØY

 

 

 

Behandling:

Svein Egil Haugen framsatte flg. forslag på vegne av SV:

Tilgangen til skikkelige datalinjer er en grunnleggende forutsetning for å beholde og utvikle næringsliv og bosetting i enhver del av landet.

Karlsøy kommune er sterkt kritisk til at Telenor nå har besluttet å stoppe videre utbygging av ADSL – linjer.

Vi registrerer samtidig at Telenor heller ikke klarer å levere ISDN – linje til deler av  Karlsøy kommune. Kapasiteten på det eksisterende nettet er nå så sprengt at Telenor ikke er i stand til å levere 3 ISDN – linjer som er nødvendige for å kunne bruke videokonferanseutstyr ved Stakkvik skole.

Gode datalinjer/breibånd er en helt avgjørende del av samfunnets infrastruktur – i enda større grad enn i tidligere tider da telefonlinjene var en av samfunnets selvfølgelige fellesoppgaver.

For Karlsøy kommune begynner det  å bli relativt klart at Telenor eller andre aktører ikke er i stand til eller villige til å bygge ut den nødvendige infrastrukturen i Karlsøy innen overskuelig framtid.

Samfunnet må da finne andre løsninger. Telenor og/eller andre aktører må pålegges å fortløpende levere tilfredstillende telefon- og datalinje også til Karlsøy. Hvis dette ikke er mulig, må staten ta ansvaret og sørge for at distriktene har en infrastruktur som gjør det mulig å bo, utvikle og drive næringsvirksomhet her, på lik linje med mer sentrale deler av landet. 

Svein-Egil Haugens forslag ble enstemmig vedtatt.