Formannskapet vil levere underskuddsbudsjett

05.11.02 Formannskapet i Karlsøy vedtok i går å utsette realitetsbehandlinga av neste års budsjett til etter at statsbudsjettet er klart. Lettelsen over at forhandlingene mellom regjeringa og Framskrittspartiet om budsjettet ikke førte fram, deles av et enstemmig formannskap. Man satser nå på at Arbeiderpartiet vil klare å forhandle fram mer penger til kommunene og berge kommunebudsjettet sånn noenlunde.
I mellomtiden har formannskapet gjort et vedtak som innebærer innsparinger på ca 1 million og der det fremdeles mangler over 2 millioner før det balanserer. 
(Foto: Jan Hugo Sørensen)

FORMANNSKAPETS VEDTAK I MØTET DEN 4.NOVEMBER 2002

1. Formannskapet viser til vedtak i F-sak 174/02 og legger følgende føringer for det videre arbeidet med budsjett 2003

a. Besparelse kr 60.000,- på endring av møtegodtgjørelse og sekretærfunksjon forliksrådet, med virkning fra 01.04.03

b. Besparelse kr 25.000,- på økt delegasjon lokale lønnsforhandlinger

c. Felles ledelse kontorsjef/Servicekontoret iverksettes pr. 01.01.03.

d. Boligsekretærstilling inndraes pr. 01.07.03. Besparelse er allerede lagt inn i økonomiske rammer for 2003

e. Kultur- og oppvekstutvalget utreder samordnet ledelse innenfor barnehagene

f. Besparelse kr 50.000,- ved at Vannareid brannstasjon legges ned pr. 01.01.03

g. Brannmester overføres til Anleggskontoret pr. 01.01.03. Foreløpig ingen besparelse

h. Prisen på salg av renovasjonstjenester til Tromsø kommune økes med 40 %. Økte inntekter godskrives abonnentene i Karlsøy kommune

i. Overføring til Kirkelig Fellesråd lønns- og prisjusteres med 5 %. Kostnad kr 70.000,-

j. Permisjonsreglementet praktiseres strengere. Besparelse kr 50.000,-

k. Kompetanseheving ansatte økes med kr 200.000,-

l. Inngå faste avtaler med storforbrukere av kommunale kaier, jfr. nytt avgiftsregulativ. Økte inntekter med kr 100.000,-

m. Salg av kommunale boliger videreføres. Inntektene, om lag 2 mill kr, benyttes til nedbetaling av lån. Besparelse årlig med 12 % av salgssum, dvs. kr 250.000,- årlig

n. Renholdsfrekvensen i samtlige skoler reduseres med 30 % med virkning fra 01.04.03. Reduserte stillinger iverksettes i størst mulig grad ved omplasseringer og organisering i renholdsteam. I den grad disse tiltak ikke muliggjør full innsparing vil man iverksette delvis oppsigelse av aktuelle stillinger. Besparelse kr 450.000,- i 2003 og kr 700.000,- i 2004

o. Renholdsfrekvensen i samtlige administrasjonsbygg, teknisk lager m.v. reduseres med 50 % med virkning fra 01.04.03. Videre reduseres renholdet ytterligere med 50 % i juli og august måneder. Reduserte stillinger iverksettes som i punkt N. Besparelse kr 200.000,- i 2003 og kr 300.000,- i 2004

p. Renholdsfrekvensen i bosenter, Tunet, omsorgsboliger m.v. reduseres med 30 % fra 01.04.03. Reduserte stillinger iverksettes som i punkt N. Besparelse kr 70.000,- i 2003 og kr 100.000,- i 2004

2. Formannskapet viser til vedtak i Teknisk utvalg sak 107/02. Formannskapet vil arbeide for at det ansettes 1 ny ingeniør pr. 01.04.03 på Byggesak- og oppmålingskontoret og 1 ny ingeniør pr. 01.04.03 på Anleggskontoret. Det forutsettes at stillingene finansieres med økte inntekter og reduserte kostnader. Formannskapet ber om at administrasjonen og Teknisk utvalg kvalitetssikrer de økonomiske beregningene.

3. Spørsmålet om brøyting i egen regi på Hansnes, jfr. vedtak i sak 107/02 i Teknisk utvalg, vil bli vurdert i neste formannskapsmøte. Formannskapet ber administrasjonen og Teknisk utvalg kvalitetssikre de økonomiske beregningene

4. Forslag fra Thor Tøllefsen: Formannskapet har behandlet budsjett for 2003. Formannskapet har nå skjært ned på de poster i budsjettet som var mulig å redusere, uten at tjenestetilbudene til innbyggerne ble mye redusert. Formannskapet forventer at rammeoverføringene til kommunene for 2003 blir økt når Stortinget vedtar salderingen av statsbudsjettet for 2003

5. Forslag fra Thor Tøllefsen: Formannskapet vedtar på denne bakgrunn å utsette kommunestyrets budsjettmøte til januar 2003

6. Forslag fra Thor Tøllefsen: Formannskapets innstillingsmøte for budsjett 2003 og økonomiplanen 2003 – 2006 vil først bli avholdt når Stortinget har avsluttet behandlingen av kommunesektorens rammer i statsbudsjettett 2003

7. Fylkesmannen i Troms, KS Troms og kommunene i Troms orienteres om dette vedtaket